THE INTERNATIONAL CONGRESS OF ACTUARIES 2018

2018-01-25

THE INTERNATIONAL CONGRESS OF ACTUARIES 2018

The German Association of Actuaries (DAV), in conjunction with the International Actuarial Association (IAA), is pleased to host the 31st International Congress of Actuaries 2018 in Germany. The congress will be held from 4 – 8 June 2018 in Berlin, the vibrant and historic capital of Germany. Around 2,000 actuaries, academics and high-ranking representatives from the international insurance and fi nancial industry as well as related institutions are expected to join the conference.

THE CONGRESS PROGRAM

The congress program of the ICA 2018 includes a wide variety of formats suitable for all kinds of talks on actuarial and fi nancial issues.

• In daily Plenary Sessions of 90 minutes, internationally renowned guest speakers from insurance, regulation and academia present current developments.

• While plenary sessions cover general topics, around 30 Invited Speaker Sessions for up to 750

participants focus on one or two of the program threads. In these, well-known invited experts of their fi eld present actual topics.

• Additionally, around 270 Parallel Talks regularly lasting 30 minutes each will refl ect the wide variety of topics facing the actuarial profession.

• The congress program will also include various sessions in which selected national and international prize winners introduce and discuss their research results.

START OF REGISTRATION: 1 DECEMBER 2017

Full and half week tickets are available. The full week covers the scientifi c and social program from Sunday until Friday. The first half week ticket includes the scientifi c and social program from Sunday until Wednesday. The ticket for the second half includes the congress program from Wednesday until Friday.

The fi rst Early Bird Fee ends on 31 January 2018. The second Early Bird Fee ends on 31 March 2018.

Detailed information about the ICA 2018 can be found by the following program:

ICA-2018-Detailed-Program

През пролетната изпитна сесия на 2018 г. ще се проведат следните изпити:

2017-12-13

- Модул P101 „Принципи и практики на пенсионното осигуряване ”- 31.03.2018 г.

- Модул Р102 „Принципи и практики на общото застраховане” – 21.04.2018 г.

- Модул М101 „Финансова математика” – 12.05.2018 г.

- Модул М103 „Статистически методи” – 02.06.2018 г.

- Модул М104 „Актюерско моделиране” – 16.06.2018 г.

- Модул М106 „Икономика” – 30.06.2018 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.

Изпитна сесия есен – 2017 г.

2017-10-11

Изпитна сесия есен – 2017 г.
През есенната изпитна сесия на 2017 г. ще се проведат следните изпити:
- Модул P103 „Принципи и практика на животозастраховането ”- 11.11.2017 г.

- Модул M102  „Вероятности и статистика” – 09.12.2017 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.

EIOPA публикува информация за стрес тестовете през 2016 г.

2016-02-19

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува информация за предстоящите стрес тестове на застрахователния сектор през 2016 г.
Повече информация може да бъде намерена на: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx

Българско Актюерско Дружество организира полудневен семинар

2015-12-08

Българско Актюерско Дружество организира полудневен семинар по една от новите теми от осъвременената програма за професионална квалификация на актюери “Business Economics – I част”. Срещата ще се проведе на 16 декември от 12:30 часа в зала 2 на “Central Park Hotel Sofia”, бул. “Витоша” No 106. Лектор по темата на семинара ще бъде Мария Коцева, доктор по икономика, магистър по финанси, работи в Институт за икономически изследвания към БАН.
От 16.30 ч. нашият колега Божидар Първанов ще изнесе лекция на тема „Платежоспособност 2 на Балканите“. В допълнение се предвижда отворена дискусия по проблеми, свързани с прилагането на директивата „Платежоспособност 2“.
Семинарът ще се проведе на 16 декември (сряда), от 12:30 до 18:00 ч.
Регистрацията за семинара се извършва чрез изпращане на заявка в свободна форма на електронния адрес на Дружеството – bas@bitex.bg до административния сътрудник на БАД г-н Дочко Бояджиев до 11.12.2015 г. включително. Поради ограничените места в залата е необходимо да получите потвърждение за участието си.
За членовете на БАД участието носи 8 CPD точки.

Редовно годишно общо събрание на 27.05.2015 г.

2015-04-21

Управителният съвет на Българско актюерско дружество свиква редовно годишно общо събрание на 27.05.2015 г. в 17.30 ч. в София, бул. Витоша 106, в конферентна зала 1 на „Сентрал Парк Хотел София“, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове и прекратяване на членство; 2. отчитане и приемане на отчет за дейността за 2014 г.; 3. отчитане на дейността от началото на 2015 г. до момента; 4. бюджет и програма за дейността за 2015 г. и 2016 г.; 5. разни. Членовете вземат участие в събранието лично – срещу представяне на лична карта, или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете или на техните упълномощени представители започва в 17.30 ч. на 27.05.2015 г. на обявеното място. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18.30 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
Обявата е публикувана в брой 28 на ДВ от 17.04.2015 г.
http://dv.parliament.bg

Семинар на тема „Ценообразуване в автомобилното застраховането”

2014-11-21

20 години –квалификационна програма за актюери
Българско Актюерско Дружество отбелязва 20 години от старта на квалификационната програма за актюери със семинар на тема „Ценообразуване в автомобилното застраховането”. Семинарът ще се проведе на 17 декември, 2014 г. от 14.00 часа до 18:00 часа в Central Park Hotel Sofia, бул. “Витоша” 106.
Лектор на курса ще бъде г-н Георги Матов, квалифициран актюер, член на БАД и на Института на Актюерите във Великобритания. Георги има близо 20 години опит в общото и автомобилно застраховане като се специализацира в областта на ценообразуването. На българския пазар Георги е работил във ВЗК ‘БГ План’ и ЗПК ‘Витоша’, а след това е заемал редица технически и ръководни постове във водещи световни застрахователни компании като Winthertur Insurance, AIG, Direct Line и Zurich Insurance, където придобива безценен опит в управлението на застрахователни портфейли и реализирането на конкретни застрахователни проекти в световен мащаб. През 2014 Георги е номиниран от Actuarial Post Magazine за Актюер на Годината на Великобритания в областта на Общото Застраховане и всички ние с нетърпение очакваме крайните резултати от вота.
По време на семинара ще бъдат представени някои съвременни техники за анализ в автомобилното застраховане. Ще обсъдим използването на подходящи допускания и данни, както и възможните източници на надеждни данни в клас автомобилно застраховане. Ще се опитаме да погледнем на революцията в информационните технологии от гледна точка на последиците за застраховането.
Регистрацията за семинара се извършва, като изпратите заявка в свободна форма на електронния адрес на Дружеството – bas@bitex.bg
до административния сътрудник на БАД г-н Дочко Бояджиев, не по-късно от 08.12.2014 г. Поради ограничените места в залата е необходимо да получите потвърждение за участието си. За членовете на БАД участието носи 5 CPD точки.

Нов семинар

2011-04-21

БАД организира семинар на тема „Европейската директива за дискриминация на половете в застраховането и нейната значимост за застрахователния пазар и потребителите”. Семинарът ще се проведе на 10 май, 2011 г. от 09:00 до 12:30 часа в Гранд хотел „Radisson”, София, площад „Народно Събрание” No 4. Лектор на семинара ще бъде Георги Матов. Моля заявете участието си на електронния адрес на дружеството bas@bitex.bg

Решаване на задачи по модул 3.1

2010-09-14

Комисията по Квалификация ще проведе обучение за решаване на задачи по модул 3.1 в периода 20-23 октомври, 2010 г. Желаещите трябва да заявят своето участие не по-късно от 20-ти септември на електронния адрес на БАД – bas@bitex.bg.

(English) EAA-Seminar “Product Management and Development for Insurance Companies” in Zagreb – early-bird deadline approaching!

2009-03-30

Съдържанието е налично само на English