Изпитът по модул М102 “Вероятности и статистика”

2017-11-27

Изпитът по модул М102 “Вероятности и статистика” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 09.12.2017 г. от 10:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН.

Изпитът по модул P103 “Принципи и практика на животозастраховането”

2017-10-31

Изпитът по модул P103 “Принципи и практика на животозастраховането” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 11.11.2017 г. от 10:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН.

Професия актюер. Интервю с Виктор Матев.

2017-10-18

Професия актюер. Интервю с Виктор Матев.
profesiia_aktjuer

Българското Актюерско Дружество съвместно с AWB към IAA организира тридневен семинар “Enterprise Risk Management Seminar”

2017-10-10

Българското Актюерско Дружество съвместно с AWB към IAA организира тридневен семинар “Enterprise Risk Management Seminar”, който ще се проведе на 14 – 16 ноември 2017 г. в София. Темата на семинара е част от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД и участието е силно препоръчително за членовете на БАД.

Семинарът носи 24 CPD точки за членовете на БАД.

Повече подробрости може да намерите:
ERM_Seminar-November-2017.pdf

Семинар “Claims Reserving Methods: Theory and Practice”

2017-05-22

Seminar-Reserving-June-2017-website.pdf

Пълна актюерска правоспособност

2017-03-30

С Решение от 21.03.2017 г. Комисията за финансов надзор признава пълна правоспособност на отговорен актюер на колегата Любов Генчева – редовен член на БАД.
Актюерската колегия и УС на БАД поздравяват г-жица Генчева за положените усилия и усърдие като участник в професионалната програма на Българско актюерско дружество (БАД) за обучение на актюери, както и за успешно положените изпити за придобиване на пълна актюерска правоспособност.
От началото на професионалната програма на БАД преди повече от 20 години до момента в нея са се обучавали над 100 участника от България и Македония, като повече от половината от тях са завършили програмата напълно.
Професионалното обучение на БАД е международно признато от Европейската актюерска асоциация (ААЕ), на която Дружеството е пълноправен член.
Това признание е изключителна гордост за цялото Дружество и е следствие на усилията през годините на всички членове на Управителния Съвет и Комисията по квалификация да поддържат високото ниво на програмата и пълното й съответствие с изискванията на ААЕ за актюерски професионализъм.
Програмата се развива динамично и се обновява съобразно всички нови теми, които ААЕ въвежда като нормативи към своите членове – професионалните актюерски организации в европейските държави.
Актюерското обучение е непрекъснат процес и продължава и след завършване на обучителната програма, като професионализмът и развитието на членовете на БАД се поддържат чрез различни прояви и дейности.
Повече информация може да намерите официалната страница на БАД – http://www.actuarybg.org/

Семинар “БИЗНЕС ИКОНОМИКС – ЧАСТ 2″

2017-03-27

Българско Актюерско Дружество организира полудневен семинар по една от новите теми от осъвременената програма за професионална квалификация на актюери “БИЗНЕС ИКОНОМИКС – ЧАСТ 2″. Мероприятието ще се проведе на 31.03.2017 г. от 13:30 ч. до 18.00 ч. в конферентна зала „София“ на Централ Хотел София”, бул. Христо Ботев 52. Лектор по темата на семинара ще бъде Мария Коцева, доктор по икономика, магистър по финанси, работи в Институт за икономически изследвания към БАН.
Регистрацията за семинара се извършва чрез изпращане на заявка в свободна форма на електронния адрес на Дружеството – bas@bitex.bg до административния сътрудник на БАД. Поради ограничените места в залата е необходимо да получите потвърждение за участието си.
За членовете на БАД участието носи 8 CPD точки.

Общо събрание на БАД

2017-03-14

Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 27.04.2017 г. в 17,30 ч. в София, бул. Витоша 106, в конферентна зала 1 на „Сентрал Парк Хотел София“, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове и прекратяване на членство; 2. приемане на отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2016 г.; 3. освобождаване от отговорност за отчетния период на членовете на управителните органи и постоянни комисии; 4. бюджет и програма за дейността за 2017 г. и 2018 г.; 5. разни. Членовете вземат участие в събранието лично – срещу представяне на лична карта, или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете или на техните упълномощени представители започва в 17,30 ч. на 27.04.2017 г. на обявеното по-горе място. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
Обявата е публикувана в брой 21 на ДВ от 10.03.2017 г.
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=112597

Отмяна на изпита по модул M101 на 18.03.2017 г.

2017-02-28

Комисията по Квалификация на БАД взе решение изпитът по Модул M101 “Финансова математика”, който трябваше да се проведе на 18.03.2017 г., да бъде отменен поради малкия брой постъпили заявки за участие.

The Actuary, професионалното списание на SOA, публикува в януарския си брой интервю с Татяна Битунска

2017-02-07

The Actuary, професионалното списание на SOA, публикува в януарския си брой интервю с Татяна Битунска (Председател на БАД 2010-2015 г.). В него е представена както актюерската професия в България, така и някои важни елементи в изграждането на лидерски умения от всеки професионалист. Пълният текст на интервюто може да прочетете тук http://theactuarymagazine.org/yquanify/