Прекратяване и ликвидация

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл. 45. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

чл.46. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

         (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначено от него лице.

         (3) При несъстоятелност се прилагат съответно разпоредбите на действащото законодателство.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

чл.47. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на Сдружението се разпределя по равно между членовете.