Статут и срок. Определяне на дейността

 

СТАТУС И СРОК

чл.1. Българското актюерско дружество, наричано по-долу в този устав за краткост “Сдружението”, е сдружение на актюери и има статус на юридическо лице с нестопанска цел, учредено в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

чл.2. Сдружението се учредява за неопределен срок.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

чл.3. Българското актюерско дружество е сдружение, което осъществява дейност в частна полза на своите членове.