Комисия по квалификация

 

ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА ПО КВАЛИФИКАЦИЯ

чл.38. Комисията по квалификация:

1. изготвя професионалните изисквания за квалификация на актюерите;

2. дава становище по постъпващите молби за членство в Сдружението;

3. организира и провежда обучение на членовете на Сдружението;

4. организира провеждането на квалификационни изпити на членовете и на други желаещи.