Комисия по професионална етика и дисциплина

 

ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ДИСЦИПЛИНА

чл.37. (изм. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) Комисията по професионална етика и дисциплина:

1. разработва Кодекс за професионалната етика и Дисциплинарен правилник;

2. упражнява контрол и следи за спазването на приетите с Кодекса за професионалната етика норми на професионално поведение;

3. разглежда и решава въпроси, свързани с нарушаване приетите норми на етика и прилага разпоредбите на Дисциплинарния правилник;

4. (отм. с реш. на ОС 13.07.2004 г.)

5. (отм. с реш. на ОС 13.07.2004 г.)