Постоянни комисии

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ОБЩИ ПРАВИЛА

чл.36. (1) Постоянните комисии се състоят от 3 (три) до 5 (пет) лица – редовни членове на Сдружението, избирани от Общото събрание за срок от 2 години.
(2) Комисиите приемат Правилник за своята дейност.
(3) Комисиите се отчитат пред Общото събрание, като ежегодно – на първото за всяка календарна година редовно Общо събрание, внасят за одобрение доклад и отчет за дейността си през предходната година.
(4) Комисиите се свикват на заседания по собствена инициатива и по решение на Управителния съвет.
(5) (нова с реш. на ОС 06.07.2006 г.) За членове на комисията по квалификация могат да бъдат избирани само квалифицирани актюери.