Цели и предмет на дейност

 

ЦЕЛИ

чл.6. Целите на сдружението са:

1. осигуряването на условия за развитие на актюерството в Република България;

2. издигането и утвърждаването престижа на актюерската професия;

3. разработването и прилагането на единни професионални актюерски стандарти;

4. създаването на условия за взаимен обмен на информация между лицата, упражняващи актюерската професия;

5. съдействието и защитата на членовете на сдружението, представянето на общите им професионални интереси пред правителствените и неправителствени организации и създаването на условия за взаимодействие със сродни професионални организации в страната и в чужбина.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.7. Сдружението:

1. подпомага развитието и поддържането на високи професионални стандарти;

2. установява за членовете си стандарти за упражняване на професията и етични професионални норми;

3. подпомага обучението и професионалното развитие на своите членове;

4. работи за издигане престижа на актюерската професия;

5. поддържа единна система за квалификация, съответстваща на нуждите на актюерската професия;

6. удостоверява професионалното ниво на членовете си;

7. формира и разработва становища по съдържанието и прилагането на нормативни актове;

8. създава и поддържа библиотечен фонд от печатни издания и публикации;

9. организира системата на обучение и професионално развитие на своите членове;

10. подготвя и реализира проекти по въпроси, свързани с прилагане на актюерската професия;

11. създава и развива международни контакти и обмен на опит и информация;

12. извършва стопанска дейност, която е свързана с предмета на дейност на Сдружението, като прихода се използва за постигането на целите на Сдружението;

13. осъществява и други дейности, разрешени от закона, които са свързани с осъществяване на целите на Сдружението.