Наименование, седалище и адрес

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

чл.4. Наименованието, под което Сдружението ще осъществява дейността си е “Българско актюерско дружество”. Същото се съкращава като “БАД” и се изписва на латиница, както следва: “Bulgarian Actuarial Society”.

чл.5. (1) Седалището на Сдружението е гр. София, община Столична, район Слатина.

         (2) Адресът на Сдружението е гр. София 1090, ул. Акад. Г. Бончев, бл.8.