Членове на сдружението

 

ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

чл.8. Сдружението има редовни и асоциирани членове.

чл.9. Асоцииран член в Сдружението може да бъде всяко физическо лице, което работи и има принос към актюерската професия, приема устава и етичните и професионални норми на Сдружението. Асоциираните членове имат само правата предвидени за тях в настоящия устав.  

чл.10. (1) Редовен член на Сдружението може да бъде лице, отговарящо на условията по предходния член, което има не по-малко от две години професионален опит като актюер и което е покрило квалификационен минимум – съгласно професионалните изисквания за квалификация на актюерите, приети от Общото събрание на Сдружението.

         (2) Квалификацията по предходната алинея се удостоверява чрез представяне на съответни документи за издържани изпити, покриващи посочения минимум съгласно професионалните изисквания за квалификация на актюерите.

         (3) (нова с реш.на ОС 12.07.2005 г.) Редовен член на Сдружението, който е покрил професионалните изисквания за членство съгласно ал.1 и има не по-малко от три години професионален опит като актюер се нарича квалифициран актюер.

ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

чл.11. (1) Кандидатури за членство се приемат през цялата година.

         (2) Приемането на нови членове на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

чл.12. (1) Процедурата за приемане на нов член на Сдружението се открива при постъпване на писмено заявление до Управителния съвет, в която се посочва вида членство, за което лицето кандидатства и към което се прилага декларация, че кандидатът приема и ще спазва Устава и другите вътрешни актове на Сдружението.

         (2) Лицето, кандидатстващо за асоцииран член, прилага към заявлението си и документи, удостоверяващи изпълнението на условията по чл. 9.

         (3) Лицето, кандидатстващо за редовен член, прилага към заявлението си и документи, удостоверяващи изпълнението на условията по чл. 9. и чл.10.

чл.13. (1) В срок до една седмица от постъпването на комплектуваното съгласно разпоредбата на предходния член заявление за членство, Управителният съвет го предава на Комисията по квалификация, която в едномесечен срок разглежда документите и представя на Управителния съвет мотивираното си становище.

         (2) Одобреното заявление за членство и мотивираното становище на Комисията по квалификация се внасят от Управителния съвет на първото редовно Общо събрание за вземане на решение относно членството на кандидата.

         (3) Управителният съвет уведомява кандидатствалото за членство лице за взетото решение относно членството му в Сдружението в седем дневен срок от датата на решението от Общото събрание, съответно – от становището на Комисията по квалификация.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

чл.14. Членството в Сдружението се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление до Сдружението, депозирано пред Управителния съвет поне 1 (един) месец преди датата на прекратяването. В едномесечния срок отправилото волеизявлението лице, е длъжно да изпълни всичките си задължения към Сдружението;

2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

3. с изключване;

4. при отпадане.

чл.15. (1) (изм. с реш.на ОС 13.07.2004 г.) Изключването на член на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание при спазване процедурата, предвидена в Дисциплинарния правилник, в случаите когато съответният член:

1. не спазва задълженията си на член на Сдружението съгласно този Устав и решенията на Общото събрание на членовете;

2. нарушава професионалните стандарти и етичните норми на Сдружението;

3. извършва действия, които уронват доброто име и престижа на Сдружението.

         (2) (изм. с реш.на ОС 13.07.2004 г.) Всеки член на Сдружението или друго заинтересовано лице може да подаде чрез Управителния съвет жалба срещу член на Сдружението. Жалбата се разглежда по реда на Дисциплинарния правилник на Сдружението.

         (3) (отм. с реш. на ОС 13.07.2004 г.)

(4) (изм. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) В случаите на по-маловажни нарушения, извършени от член на Сдружението, се налагат наказания съгласно Дисциплинарния правилник.

чл.16. (1) Член на Сдружението отпада от състава му, когато не внесе в  определения от Общото събрание на членовете срок встъпителната вноска, годишния членски внос и/или допълнителни вноски.

         (2) Отпадането се констатира с решение на Управителния съвет. От датата на констатацията на Управителния съвет, съответния член се счита загубил членствените си права.

         (3) (изм. с реш. на ОС 15.12.2008 г.)Във всички случаи на констатирано отпадане, съответният член следва да бъде уведомен за решението на Управителния съвет писмено или чрез публикуване на уеб страницата на Сдружението. Отпадналият член има право писмено да възрази срещу основанията на констатираното отпадане, като в този случай Управителният съвет е длъжен да включи точка в дневния ред на следващото Общото събрание за разглеждане на въпроса относно отпадането на съответния член на Сдружението. Решението на Общото събрание относно отпадането на член на Сдружението е окончателно.

чл.17. Във всички случаи на прекратяване на членството, Сдружението не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал член платените от него суми за встъпителни вноски, членски внос и допълнителни имуществени вноски.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

чл.18. Всеки редовен и асоцииран член на Сдружението има право да:

1. участва в дейността му и да се ползва от нейните резултати;

2. иска и да получава информация за хода на дейността на Сдружението и за неговото финансово състояние;

3. се запознава със съдържанието на взетите от органите на Сдружението решения, да преглежда и да получава копия от протоколите, в които те са отразени;

4. ползва преференции – по определен от Управителния съвет ред, при ползване на предоставяните от Сдружението услуги и при участие в организираните от Сдружението конференции, семинари, работни срещи и други подобни мероприятия;

5. поставя въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие при решаването им и да получава методическа и професионална помощ;

6. ползва постъпващата в Сдружението информация и да ползва безплатно поддържания от Сдружението библиотечен фонд;

7. прави предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на организацията на работа на сдружението.

чл.19. Освен правата по предходния член, всеки редовен член на Сдружението има право и да:

1. участва в управителните, контролните и другите органи на Сдружението;

2. осъществява контрол върху дейността на органите на Сдружението.

чл.20. Всеки член на Сдружението е длъжен да:

1. спазва устава и изпълнява решенията на органите на Сдружението;

2. плати встъпителна вноска – в размер и срок, определени от Общото събрание;

3. плаща членски внос в размер и срок, определени от Общото събрание;

4. прави допълнителни вноски, определени от Общото събрание;

5. (доп. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) спазва Кодекса за професионална етика, Дисциплинарния правилник и другите вътрешни актове на Сдружението;

6. участва активно в дейността на Сдружението и да оказва съдействие за нейното утвърждаване;

7. пази доброто име на Сдружението и да не предприема действия, които могат да навредят на интересите на Сдружението и/или на неговите членове;

8. не използва членството си в Сдружението за постигането на цели, противоречащи на Устава и/или на интересите на Сдружението или другите негови членове;