Общо събрание

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ. СЪСТАВ И КОМПЕТЕНТНОСТ

чл.23. Общото събрание се състои от всички редовни членове на Сдружението.

чл.24. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Сдружението;

2. приема и изключва членове на Сдружението;

3. избира и освобождава председателя на сдружението, членовете на Управителния съвет и ги освобождава от отговорност;

4. избира и освобождава членовете на Контролния съвет;

5. избира и освобождава членовете на Комисията по етика и Комисията по квалификация;

6. (доп. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) приема Кодекса за професионална етика и професионалните изисквания за квалификация на членовете си, както и Дисциплинарния правилник на Сдружението;

7. взема решение за участие в други сдружения;

8. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

9. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

10. приема бюджета на Сдружението;

11. определя размера на встъпителната вноска, на годишния членски внос и срока за тяхното внасяне;

12. приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет и баланса на Сдружението;

13. отменя решения на други органи на Сдружението, когато те противоречат на закона, на Устава или други актове, регламентиращи дейността на Сдружението, или са нецелесъобразни;

14. взема и други решения, предвидени от закона или в този Устав.

         (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.25. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.

         (2) Управителният съвет свиква Общото събрание по собствена инициатива или по искане на Контролния съвет или на една трета от редовните членове на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните редовни членове или натоварено от тях лице.

         (3) Общото събрание се свиква на редовни заседания от Управителния съвет най-малко един път  през една календарна година.

         (4) Общото събрание се свиква с покана до членовете, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

         (5) Поканата за свикване на Общото събрание се обнародва в “Държавен вестник” най-малко един месец преди деня на заседанието.

КВОРУМ

чл.26. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от редовните членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се провежда с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите редовни членове на Сдружението.

ГЛАСУВАНЕ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

чл.27. (1) Всеки редовен член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание.

         (2) (доп. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако вътрешните актове на Сдружението предвиждат или събранието реши гласуването да бъде тайно.

         (3) Членовете на Общото събрание участват в работата му лично или чрез упълномощен с изрично пълномощно представител. Едно лице не може да представлява повече от един член на Общото събрание.

чл.28. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите/представените редовни членове на Сдружението.

         (2) Решения по чл.24, ал.1, т. 1 и т. 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите/представените редовни членове на Сдружението.