Финансиране и счетоводство на сдружението

 

ФИНАНСИРАНЕ И СЧЕТОВОДСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

чл.39. (1) Дейността на Сдружението се финансира от членовете й, от дарения, от субсидии или от други източници, разрешени от закона.

         (2) Въз основа на решение на Общото събрание Сдружението ежегодно формира бюджет.

чл.40. (1) Всеки новоприет член на Сдружението е длъжен в едномесечен срок от датата на приемането му за член, да внесе по сметка на Сдружението встъпителната вноска, в определения с решение на Общото събрание размер.

         (2) Размерът на встъпителната вноска се определя от Общото събрание за всяка календарна година.

чл.41. В срока по ал.1 на предходния член, новоприетият член на Сдружението внася дължимия членски внос.

чл.42. Размерът на членския внос за членовете на Сдружението се определя от Общото събрание за всяка финансова година. Членският внос се използва изключително за финансиране на дейността на Сдружението.

чл.43. Общото събрание може да взема решение за извършване на допълнителни вноски от членовете в полза на Сдружението, които да бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности или мероприятия.

чл.44. Сдружението води счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.