Органи на сдружението

 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

чл.21. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

         (2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

         (3) Общото събрание избира измежду членовете на Управителния съвет Председател на Сдружението, на когото се възлагат представителните правомощия.

чл.22. (1) Към Сдружението се създават като постоянни органи и:

1. Контролен съвет, който следи и контролира спазването на Устава и другите вътрешни актове на Сдружението;

2. (доп. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) Комисия по професионална етика и дисциплина, която следи за спазване нормите на Кодекса за професионална етика и Дисциплинарния правилник.

3. Комисия по квалификация, която прилага и следи за спазването на професионалните изисквания за квалификация на актюерите.

         (2) Други комисии, извън посочените в предходната алинея, могат да се създават по решение на Управителния съвет. В решението на Управителния съвет се определят задачите, функциите, срокът и съставът на комисията.