Контролен съвет

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ. СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ

чл.35. (1) Контролният съвет се състои от 3 лица – редовни членове на Сдружението, избирани от Общото събрание за срок от 2 години. Членовете на Контролния съвет не могат да са едновременно и членове на Управителния съвет.

         (2) Контролният съвет приема Правилник за дейността си.

         (3) Контролният съвет:

1. упражнява текущ финансов контрол и контролира счетоводната отчетност;

2. дава становище относно съответствието с Устава и решенията и програмите на Общото събрание, на решенията и действията на другите органи на Сдружението;

3. докладва констатираните от него нередности в дейността на членовете на Управителния съвет пред Общото събрание, а на членовете на Комисиите пред Управителния съвет;

4. има право да иска от Управителния съвет свикването на извънредно Общо събрание за отмяна на взети в противоречие с приети от ОС решения и/или програми и решения на Управителния съвет.

         (4) Контролният съвет се отчита пред Общото събрание, като ежегодно – на първото за всяка календарна година редовно Общо събрание, внася за одобрение доклад и отчет за дейността си през предходната година.