Управителен съвет. Председател

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ

чл.29. (1) Управителният съвет се състои от три до пет лица – редовни членове на Сдружението, избирани от Общото събрание за срок от 2 години.

         (2) Членовете на Управителния съвет не могат да бъдат преизбирани за повече от два последователни мандата.

чл.30. (1) Управителният съвет:

1. организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. констатира отпадането на редовни членове на Сдружението;

3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за щата и бюджета;

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

7. определя адреса на управление на Сдружението;

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правомощията на Общото събрание.

         (2) Управителният съвет приема Правилник за дейността си.

СВИКВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

чл.31. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия Председател. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

         (2) Председателят свиква Управителния съвет с писмена покана, в която се посочват мястото, времето на заседанието и дневният му ред.

         (3) При неотложни случаи и ако никой от членовете му не възрази, Управителният съвет се счита за редовно свикан и по телефон, факс или други средства за комуникация.

         (4) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

         (5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

чл.32. (1) Решенията на Управителния съвет се взимат с явно гласуване, освен ако членовете му решат гласуването по един или група от въпроси да бъде тайно.

         (2) Решенията на Управителния съвет по чл.30, т.т. 3 и 6 и чл.46, ал.2 се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Управителния съвет. Всички останали решения на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието членове.

         (3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

чл.33. Председателят:

1. организира текущата дейност на Сдружението и осъществява оперативното му ръководство;

2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

3. представлява Сдружението пред трети лица в страната и в чужбина;

4. упражнява бюджета и управлява щатния персонал на Сдружението;

5. организира участието на Сдружението в международни и национални мероприятия, свързани с неговата дейност;

6. организира работата на заседанията на Общото събрание;

7. изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет.

чл.34. Председателят може да делегира права на писмено упълномощен от него член на Управителния съвет .