Професионални актюерски изпити

(5) Професионалните актюерски изпити се полагат по следните модули:
Модул 1 – Икономика и основи на счетоводството

Модул 2 – Увод в актюерските модели

Модул 3 – Статистически методи

Модул 4 – Актюерска математика І и ІІ част

Модул 5 – Инвестиции и управление на активите

Модул 6 – Актюерски цикъл в застраховането и осигуряването

със следните подмодули:

6.1. Принципи и практика на живото застраховането

6.2. Принципи и практика на пенсионното и здравното осигуряване

6.3. Принципи и практика на общото застраховане

Модул 7 – Професионални и Етични норми

(6) Съдържанието на учебните модули от т.5 е описано в приложение.

(7) Формите на обучение по всеки модул са редовна и дистанционна.

(7.1.) При редовната форма се провеждат лекции с хорариум не по-малък от 30 учебни часа по всеки модул.

(7.2.) При дистанционната форма на всеки кандидат се раздават материали за самоподготовка. Допълнително се провеждат часове за решаване на задачи преди всеки изпит.

(8) Комисията по Квалификацията на БАД определя конкретната програма и хорариума за всеки един от учебните модули.