Издаване на сертификат

(13) Лицата успешно издържали всички професионални актюерски изпити по всички модули получават сертификат за квалификация и правоспособност по актюерски науки и тяхното приложение в застраховането, осигуряването и инвестициите , издаден от БАД и се вписват в специален регистър на БАД.

(14) Студентите по т.2, които успешно са издържали професионалните актюерски изпити получават сертификата си след придобиване на образователната квалификационна степен “магистър” или “бакалавър” от съответното акредитирано висше училище.

(15) Лицата получили сертификат, които имат 2 години професионален опит в застраховането, пенсионното и здравно осигуряване и инвестициите придобиват правото да станат редовни членове на БАД.