Приложение

Модул 1. ИКОНОМИКА И ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

 • Микроикономика
 • Макроикономика
 • Основни счетоводни принципи
 • Основна структура на счетоводството на фирмата
 • Международни счетоводни стандарти и тяхното приложение в застраховането, пенсионните и здравните фондове

Модул 2. УВОД В АКТЮЕРСКИТЕ МОДЕЛИ

 • Лихвени проценти; дисконтиране, настоящи стойности;
 • Финансови анюитети;
 • Увод в актюерските модели
 • Стохастични и детерминистични модели
 • Модели на преживяване (таблици за смъртност)
 • Дискретни и непрекъснати анюитети и заст раховки
 • Нето премии, разходи, бруто премии, вероятностен подход.
 • Проспективни и ретроспективни стойности на полицата, печалба от смъртността.
 • Увод в оценяването на смъртността

Модул 3. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ

 • Необходими сведения от вероятностите и статистиката
 • Разпределение на загубите
 • Теория на полезността и теория на достоверността.
 • Бейсова теория на достоверността
 • Модели на риска
 • Теория на фалита

Модул 4. АКТЮЕРСКА МАТЕМАТИКА І И ІІ ЧАСТ

 • Основни продукти по животозастраховане и общо застраховане, пенсионни схеми
 • Изчисляване на застрахователните премии (застраховки “Живот”, анюитети, здравни застраховки, общо застраховане, пенсионни схеми)
 • Изчисляване на застрахователните резерви (застраховки “Живот”, анюитети, здравни застраховки, общо застраховане, пенсионни схеми)
 • Презастраховане
 • Рискови модели (индивидуални и групови)
 • Събиране и изглаждане на данни (градуировки)
 • Оценяване на параметри
 • Определяне на изложеността на риск
 • Анализ на действителните и очакваните резултати в модела на множествения декремент

Модул 5. ИНВЕСТИЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ

 • Видове активи (ценни книжа, акции, облигации, др.)
 • Методи за оценка на активите
 • Управление на портфейли
 • Нормативна регулация

Модул 6. АКТЮЕРСКИ ЦИКЪЛ В ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО

Подмодули:

6.1. Принципи и практика на животозастраховането

6.2. Принципи и практика на пенсионното и здравното осигуряване

6.3. Принципи и практика на общото застраховане

За всеки един от подмодулите ще бъдат разгледани следните основни теми:

 • Дефиниране на актюерския контролен цикъл
 • Дизайн на застрахователните продукти
 • Изчисляване на застрахователните премии, тестове за печалба
 • Изчисляване на застрахователните резерви
 • Изчисляване на печалба и разпределение на бонуси
 • Платежоспособност
 • Анализ на разходите
 • Статистически данни и изследване на опита

Модул 7. ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЕТИЧНИ НОРМИ

 • Характеристики и стандарти на професията
 • Кодекс за поведение в актюерската професия (Етичен кодекс) и практически стандарти
 • Законовата роля на актюера (ролята на актюера съгласно местното и международното законодателство)
 • Професионалната роля на актюера