Общи условия

(1) За придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки може да кандидатства лице, което е получило диплома от акредитирано висше училище с образователно квалификационна степен “магистър” или “бакалавър”.

(2) Студентите, които учат в акредитирани висши училища също имат право да кандидатстват за придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки.

(3) Лицата, кандидатстващи за придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки полагат професионални актюерски изпити.

(4) Лицата, кандидатстващи за придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки могат да бъдат освободени от полагане на съответен изпит и той да се признае за издържан с решение на Комисията по Квалификацията на БАД, ако тези лица са положили сходен изпит