Провеждане на изпитите

(9) За всеки модул се провеждат писмен изпит от изпитна комисия, предложена от Комисията по Квалификация и одобрена от Управителния съвет на БАД.

(10) Писменият изпит е във формат – решаване на задачи и казуси, като всяка изпитна задача се оценява с точки.

(11) За успешно издържан се счита изпит по съответния модул, за който кандидатът е получил не по-малко от 60 % от максималния брой точки от всички задачи от този изпит.

(12) Всеки кандидат може да се явява неограничен брой пъти по съответния изпит.