Професия актюер. Интервю с Виктор Матев.

2017-10-18

Професия актюер. Интервю с Виктор Матев.
profesiia_aktjuer

Изпитна сесия есен – 2017 г.

2017-10-11

Изпитна сесия есен – 2017 г.
През есенната изпитна сесия на 2017 г. ще се проведат следните изпити:
- Модул P103 „Принципи и практика на животозастраховането ”- 11.11.2017 г.

- Модул M102  „Вероятности и статистика” – 09.12.2017 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.

Българското Актюерско Дружество съвместно с AWB към IAA организира тридневен семинар “Enterprise Risk Management Seminar”

2017-10-10

Българското Актюерско Дружество съвместно с AWB към IAA организира тридневен семинар “Enterprise Risk Management Seminar”, който ще се проведе на 14 – 16 ноември 2017 г. в София. Темата на семинара е част от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД и участието е силно препоръчително за членовете на БАД.

Семинарът носи 24 CPD точки за членовете на БАД.

Повече подробрости може да намерите:
ERM_Seminar-November-2017.pdf

Allianz Bulgaria looks for highly qualified and motivated actuaries

2017-09-13

Allianz Bulgaria Holding is a part of Allianz SE – a world leader in insurance and financial services.

The company has over 125 year’s history, experience, company policy and high standards for its customers and employees. In relation to the expansion of our team we are currently looking for serious and ambitious candidates for the position of:

ACTUARIES in Life (Ref. № А_L)

Allianz Bulgaria looks for highly qualified and motivated actuaries who can support the teams and may even aim to the position of the Chief Actuary.

Main responsibilities:

 • Participate in all monthly, quarterly and annual routines to set the technical reserves and perform necessary reporting;
 • Contribute to product development though analysis and simulations but maybe also through own product ideas;
 • As one of the key function holders / team members of the key function, contribute to the fulfilment of Solvency II requirements; this requires close cooperation with other finance functions like risk management and investment, additional reporting, strict compliance with governance and internal control requirements, etc.;
 • Contribution to the maintenance of a proper set-up of an internal control and governance structure (e.g. underwriting guideline, actuarial function policy, process documentation);
 • Contribute to the regional and group-wide network of actuaries in Allianz Group.

Main requirements:

 • Bachelor or Master degree in Mathematics, Applied Mathematics, or Informatics;
 • Excellent computer skills (MS office, Excel, Access, VBA, work with data base);
 • Programing interest and skills in SQL, C++, VBA, R or SAS will be considered an advantage;
 • Previous experience as an actuary, experience in the insurance industry, as well as additional qualification in insurance, insurance mathematics and investments will be considered an advantage;
 • Fluency in English;
 • Eagerness to acquire new knowledge:
 • Willingness to travel abroad;
 • Willingness to learn and get postgraduate actuarial qualification;
 • Organizational skills, accuracy, responsibility, confidentiality, loyalty, high self-control;
 • Communication skills and team player.

What do we offer:

 • Being part of one of the most trusted financial services group in the world;
 • Dynamic and interesting job with many opportunities to acquire new knowledge;
 • Interesting options for individual career development (vertical and horizontal);
 • High attention by the senior management;
 • Excellent working conditions.

Required document:

 • CV;
 • Motivation letter.

Please, send your application to email malina.djekova@allianz.bg and include the reference number you are applying for.

All Applications will be reviewed in strict confidentiality. Only short-listed candidates will be invited for an interview.

Застрахователна компания – общо застраховане, търсим АКТЮЕР

2017-08-08

Horizons е консултантска фирма с над 14-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на средно управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

За наш клиент, застрахователна компания – общо застраховане, търсим

АКТЮЕР

Описание на ролята:

- Участва в текущото и годишно актюерско обслужване на застрахователната дейност на дружеството;
- Участва в разработването на сметните основи и техническите планове на застраховките;
- Участва в разработването и осъществяването на финансовата политика на дружеството – системата за комисионните възнаграждения на посредниците, структурата и размерите на административните разходи;
- Участва в инвестиционната дейност на дружеството;
- Участва в набирането на обща статистическа, вътрешна статистическа и счетоводна информация, необходима за целите на актюерския анализ;
- Помага за внедряване и обслужване на застрахователните продукти и за осигуряването на необходимата информация;
- Периодично участва в изготвянето на актюерски оценки за състоянието на портфейла, развитието на рисковете, комисионните и административните разходи на дружеството, за размера на застрахователните резерви и капиталовите изисквания;
- Контролира изчисляването на премиите по застраховки със специални условия или по застраховки, при които са налице обстоятелства, утежняващи размера на риска;
- Изчислява застрахователните величини по застраховки със специални условия, които не се обработват от автоматизираната система;
- Участва в изготвянето на годишния актюерски доклад, справките, представяни в Комисията за финансов надзор.

Успешният кандидат притежава:

- Висше образование, степен магистър – подходящо за позицията (математика, икономика или статистика и иконометрия);
- Предимство, но не е задължително притежаването на сертификат за правоспособност, призната по реда на КЗ
- Професионален опит – ще се счита за предимство;
- Отлични организационни качества и умения;
- Инициативност и стремеж към постигане на високи резултати;
- Много високо ниво на компютърни познания;
-  Много добро ниво на владеене на Английски език.
В случай, че проявявате интерес към посочената позиция, ще се радваме да получим  Вашата кандидатура на galina.dimitrova@horizons.bg.

Необходими документи за кандидастване – актуално CV  на български език.
Конфиденциалността е гарантирана. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №2118, валиден от 27.09.2016г

Семинар “Claims Reserving Methods: Theory and Practice”

2017-05-22

Seminar-Reserving-June-2017-website.pdf

Пълна актюерска правоспособност

2017-03-30

С Решение от 21.03.2017 г. Комисията за финансов надзор признава пълна правоспособност на отговорен актюер на колегата Любов Генчева – редовен член на БАД.
Актюерската колегия и УС на БАД поздравяват г-жица Генчева за положените усилия и усърдие като участник в професионалната програма на Българско актюерско дружество (БАД) за обучение на актюери, както и за успешно положените изпити за придобиване на пълна актюерска правоспособност.
От началото на професионалната програма на БАД преди повече от 20 години до момента в нея са се обучавали над 100 участника от България и Македония, като повече от половината от тях са завършили програмата напълно.
Професионалното обучение на БАД е международно признато от Европейската актюерска асоциация (ААЕ), на която Дружеството е пълноправен член.
Това признание е изключителна гордост за цялото Дружество и е следствие на усилията през годините на всички членове на Управителния Съвет и Комисията по квалификация да поддържат високото ниво на програмата и пълното й съответствие с изискванията на ААЕ за актюерски професионализъм.
Програмата се развива динамично и се обновява съобразно всички нови теми, които ААЕ въвежда като нормативи към своите членове – професионалните актюерски организации в европейските държави.
Актюерското обучение е непрекъснат процес и продължава и след завършване на обучителната програма, като професионализмът и развитието на членовете на БАД се поддържат чрез различни прояви и дейности.
Повече информация може да намерите официалната страница на БАД – http://www.actuarybg.org/

Семинар “БИЗНЕС ИКОНОМИКС – ЧАСТ 2″

2017-03-27

Българско Актюерско Дружество организира полудневен семинар по една от новите теми от осъвременената програма за професионална квалификация на актюери “БИЗНЕС ИКОНОМИКС – ЧАСТ 2″. Мероприятието ще се проведе на 31.03.2017 г. от 13:30 ч. до 18.00 ч. в конферентна зала „София“ на Централ Хотел София”, бул. Христо Ботев 52. Лектор по темата на семинара ще бъде Мария Коцева, доктор по икономика, магистър по финанси, работи в Институт за икономически изследвания към БАН.
Регистрацията за семинара се извършва чрез изпращане на заявка в свободна форма на електронния адрес на Дружеството – bas@bitex.bg до административния сътрудник на БАД. Поради ограничените места в залата е необходимо да получите потвърждение за участието си.
За членовете на БАД участието носи 8 CPD точки.

Общо събрание на БАД

2017-03-14

Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 27.04.2017 г. в 17,30 ч. в София, бул. Витоша 106, в конферентна зала 1 на „Сентрал Парк Хотел София“, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове и прекратяване на членство; 2. приемане на отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2016 г.; 3. освобождаване от отговорност за отчетния период на членовете на управителните органи и постоянни комисии; 4. бюджет и програма за дейността за 2017 г. и 2018 г.; 5. разни. Членовете вземат участие в събранието лично – срещу представяне на лична карта, или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете или на техните упълномощени представители започва в 17,30 ч. на 27.04.2017 г. на обявеното по-горе място. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
Обявата е публикувана в брой 21 на ДВ от 10.03.2017 г.
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=112597

Отмяна на изпита по модул M101 на 18.03.2017 г.

2017-02-28

Комисията по Квалификация на БАД взе решение изпитът по Модул M101 “Финансова математика”, който трябваше да се проведе на 18.03.2017 г., да бъде отменен поради малкия брой постъпили заявки за участие.