Изпитът по модул М102 “Вероятности и статистика”

2017-11-27

Изпитът по модул М102 “Вероятности и статистика” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 09.12.2017 г. от 10:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН.