Изпитът по модул P103 “Принципи и практика на животозастраховането”

2017-10-31

Изпитът по модул P103 “Принципи и практика на животозастраховането” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 11.11.2017 г. от 10:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН.