УНИКА България търси да назначи ОТГОВОРЕН АКТЮЕР

2015-12-04

Застрахователната компания УНИКА е част от УНИКА Иншурънс Груп, носител на повече от 155 години традиция и опит в застраховането. Това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и е една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа. С повече от 22 000 служители и агенти УНИКА обслужва над 10 милиона клиенти в 19 европейски страни.

УНИКА България, търси да назначи високо мотивиран професионалист, който да заеме позицията:

ОТГОВОРЕН АКТЮЕР (ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ) с референтен номер H-CA
Централно Управление

Основни задължения:

• Отговаря за актюерското обслужване на Дружеството;
• Обработва статистически и анализира застрахователния портфейл, като извършва оценка на развитието на риска;
• Формира резервите и разработва тарифите по всички видове застраховки;
• Изчислява границата на платежоспособност, съгласно изискванията на платежоспособност 1 и платежоспособност 2 в частта на актюерските задължения;
• Изготвя годишен актюерски доклад; участва в изготвянето и заверява справки и отчети, касаещи актюерската дейност;
• Участва в изготвянето на презастрахователната програма по въпросите, свързани с актюерска компетентност;
• Изготвя актюерски анализи и прогнози на база натрупаната статистическа информация, маркетинговите проучвания и чуждестранния опит;
• Участва при разработване на нови и усъвършенстването на съществуващите застрахователни продукти;
• Участва в дейността по сключването на презастрахователни договори по въпросите от актюерска компетентност;
• Подготвя актюерската част на документацията, необходима за лицензиране на нови застрахователни продукти и промени в съществуващите;
• Следи новостите и световния опит в актюерската дейност;
• Спазва пълна конфиденциалност по отношение вътрешно-фирмената информация;

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: висше образование, степен магистър; висше образование по Математика, Информатика, Актюерски науки или висше икономическо образование; покрит хорариум по висша математика;
• Професионален опит: минимум 3 години професионален опит като актюер на застраховател, презастраховател, пенсионноосигурително дружество, в органи, осъществяващи надзор върху дейността на тези лица, или като хабилитиран преподавател по застраховане или актюерство;
• Лицензи и сертификати: призната от Комисията за финансов надзор правоспособност на отговорен актюер;
• Езикови компетенции: английски език – писмено и устно владеене; владеене на немски език е предимство;
• Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер, работа с бази данни и извличане на информация от тях;
• Компетенции: отлични аналитични умения, лидерски и ръководни умения, умения за работа в екип и междуличностни умения.

Ние предлагаме:
• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
• Професионални обучения;
• Възможности за кариерно развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на електронен адрес: hr@uniqa.bg, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Лице за контакт: Десислва Спасова Директор Човешки ресурси, тел.: (02) 8156 871